Alban- og Sergijsamfundet
Billede fra Alban- og Sergijsamfundets største årlige arrangement,Den økumeniske Kirkevandring i København, her fra 2017, efter afslutningen i Svenska Gustafskyrken.
Velkommen til vores årsmøde 2019

Velkommen til Alban- og Sergijsamfundets årsmøde onsdag den 26. november kl. 19.30 i Ansgarsalen, Bredgade 69A, København K og efterfølgende foredrag om "Gregoriansk sang og benediktinsk teologi" ved kantor Kim Thinggaard, Bethlehemskirken, Kbh. N.

ÅRSMØDE onsdag den 27. november 2019 kl. 19.30

Mødet afholdes i Ansgarsalen, Bredgade 69 A.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Formandens beretning
4. Vedtægtsændring
Bestyrelsen foreslår, at følgende tilføjes i §5: Foreningen tegnes af formand og sekretær i fællesskab. De kan også give prokura til andre i bestyrelsen – og at i samme § ”to suppleanter” ændres til ”1-2 suppleanter”. Herefter vil §5 i givet fald lyde:
§  5  Ved årsmødet vælges bestyrelsen, der består af 6-8 medlemmer. De vælges for 3 år ad gangen og afgår årligt 2 eller 3 efter tur. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Foreningen tegnes af formand og sekretær i fællesskab. De kan også give prokura til andre i bestyrelsen. Der sker nyvalg af 1-2 suppleanter og 1 revisor hvert år ved årsmødet. Også de kan genvælges. Bestyrelsen kan til enhver tid knytte til sig op til tre kommitterede medlemmer, som repræsenterer kirkevandringen.
5. Valg
Forslag til de forskellige poster modtages med tak, men må være formanden eller sekretæren i hænde senest onsdag den 20. november 2019. Se nedenfor for kontaktoplysninger.
 Valg til bestyrelsen. Valgperioden er 3 år. På valg i år er Nete Ertner Rasmussen, Dorte Kobbeltved Madsen og Palle Thordahl. Alle tre er villige til genvalg.
 Valg af to suppleanter/1-2 suppleanter. Valgperioden er 1 år. Georg Schischko, der blev valgt som suppleant på Årsmødet 2018, indtrådte i forbindelse med bestyrelsesmedlem Ole Andreas Dahls død d. 31. januar i år som regulært medlem og sidder frem til Årsmødet 2020. Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Knud Larn.
 Valg af revisor. Valgperioden er 1 år. Den nuværende revisor, Karen Marie Tolsgaard, er villig til genvalg.
6. Regnskab
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Kopi udleveres på mødet.
7. Kontingent
Da Årsmødet 2018 besluttede en kontingentforhøjelse til kr. 150,- for enkeltpersoner og kr. 200,- for ægtepar, foreslår bestyrelsen ingen ændringer i år. Sobornost koster fortsat kr. 250,- om året.
8. Eventuelt
_________

NB! Den økumeniske kirkevandring i 2020 finder sted torsdag den 23. januar med start i Sankt Pauls
Kirke kl. 18.30. Temaet i år er ”Usædvanlig hjælpsomhed” (det er hentet i Apostlenes Gerninger kap. 28,
vers 2), og årets prædikant vil være ortodoks.

Mange venlige hilsner – og vel mødt på årsmødet!

Nete Ertner Rasmussen, formand, NER@KM.DK, tlf. 30 35 40 17   
Mette Ladefoged, sekretær, MELA@KM.DK, tlf. 23 30 55 03

Tidligere foredragsaften, den 18. september

Billede af byzantinske neumer (nodeskrift)

Musikken som vej til bøn i øst- og vestkirken

v/ Jette Thomsen

Tak til Jette Thomsen for et spændende foredrag med musikeksempler, der fremhævede både forskelle og ligheder mellem kirkemusikken i øst og i vest - og som også gav eksempler fra jødisk synagogetradition, der var forudsætningen for tilblivelsen af den kristne liturgiske musiktradition.


Tidligere foredragsaften, maj 2019

Ikonen her forestiller Jesus da han prædiker i synagogen i Nazareth

Tak for en god foredragsaften onsdag den 15. maj 2019 med emnet ”Det gamle Testamente i den ortodokse kirkes forkyndelse og liturgiske liv” v/fader Mihai Hornicar, rumænsk ortodoks præst på Sjælland, der med sit kendskab til Salmernes Bogs hebraiske grundtekst og deres oversættelse til græsk gav os en grunding indføring i de kongelige tidebønner og deres betydning i den ortodokse liturgi. Inkarnationens mysterium som centralt for tolkningen af de gammeltestamentlige salmer i juledagenes tidebønner var en øjenåbner!

 

 


 

 


 Den københavnske økumeniske kirkevandring

Næste kirkevandring: Torsdag den 23. januar 2020.

Vi begynder traditionen tro kl. 18.30 i Skt. Pauls Kirke.

Det bliver nr. 66 i den historiske række! 


Kirkevandringen dette år fandt sted  den 17. januar     


Kirkevandringen 2019 samlede lidt færre deltagere end den året før, hvilket måske kan skyldes vejrliget. Det sædvanlige mønster blev fulgt, dvs. vi begyndte i Skt. Pauls Kirke kl. 18.30, hvorefter de fire forskellige hold gik videre på deres respektive ruter rundt til de forskellige kirker i Frederiksstaden. Hele kirkevandringen er konciperet som en gudstjeneste, hvor vi får "smagsprøver" på de forskellige kirkers liturgiske særpræg, dvs. Den Danske Folkekirkes, Metodistkirkens, Den Ortodokse Kirkes, Den Katolske Kirkes, Den Anglikanske Kirkes samt til slut Den Svenske Kirkes, hvor der efter den korte gudstjeneste med prædiken ventede kaffe med svenske kanelsnegle, 'kanelbullar'. Vi forventer at følge samme mønster ved næste kirkevandring.Velkommen til vores hjemmeside


Medlemsmødet torsdag den 14. marts 2019

Foredragsaftenen 

Torsdag den 14. marts  

blev afholdt i Svenska Gustafskyrkan

Folke Bernadottes Allé 4, 2100 København Ø

 Aftenens foredragsholder var

Thomas Stoor

præst ved Svenska Gustafskyrkan

Aftenens emne var

”Den hellige Birgitta af Vadstena

– pilgrim og profet”

Birgitta Birgersdatter – Nordens eneste  ordensgrund-lægger og en af Europas  skytshelgener – var en aktiv og  handlekraftig borgfrue, hustru, mor til otte  børn og rådgiver for det svenske kongepar. Samtidig var hun  et menneske som fandt tid til bøn  og stilhed midt i travlheden, og som  valfartede til hellige steder for at komme  nærmere Gud. Fra hun var barn, modtog  hun åbenbaringer af Kristus og Jomfru  Maria.Hvad er Kirkevandringen?

Alban- og Sergijsamfundet arrangerer hvert år i januar måned en økumenisk kirkevandring i Frederiksstaden i København. Denne kirkevandring foregår torsdag aften i Bedeugen for Kirkens Enhed, der omfatter dagene 18.-25. januar - om nødvendigt begyndende aftenen før den 18. Et udvalg bestående af præster fra de deltagende kirker står for den liturgiske  tilrettelæggelse. 

Til og med 2015 har vandringen startet i Skt. Pauls Kirke og fulgt ruten: Jerusalemskirken, Skt. Alexander Nevskij kirke, Skt. Ansgar kirke, Skt. Albans Church og som sidste station Svenska Gustafskyrkan. Hele vandringen er en lang gudstjeneste med indslag fra de forskellige kirkers liturgiske skatte. 

Det store antal deltagere har betydet at nogle ikke har kunnet komme ind i de mindre kirker. Fra 2016 har vi organiseret det lidt anderledes for at undgå at nogen går forgæves.

Begyndelsen på kirkevandringen foregår i Skt. Pauls Kirke, hvor alle deltagere samles. I forbindelse med uddelingen af programmer bliver deltagerne fordelt på fire hold efter farven på programhæftet. De fire hold følger lidt forskellige ruter. Hvert hold vil have en korsbærer som vil vise vejen. Alle når til sidst frem til Svenska Gustafskyrkan, hvor kirkevandringens prædiken afholdes med en specielt indbudt prædikant.


Samfundets årsmøde


Alban og Sergijsamfundets seneste årsmøde afholdtes  onsdag den 21. november 2018 kl. 19.30 i Ansgarsalen, Bredgade 69 A, København K. 

Ved mødet blev Nete Ertner Rasmussen genvalgt som formand, og Henrik Ertner Rasmussen, hidtidig 1. suppleant, blev indvalgt som fuldbyrdigt medlem af bestyrelsen og valgt som ny kasserer. Mette Ladefoged fortsætter som sekretær. Regnskabet for regnskabsåret 2017-18 blev godkendt. 

Efter det ordinære møde var der foredrag ved Samuel Rubenson, professor i kirkehistorie i Lund, med titlen

”Ørkenfædrenes Tankesprog”

Foredraget tog udgangspunkt i et igangværende projekt med at oversætte ørkenfædrenes skrifter til moderne svensk.


Årsmødet i 2017 blev afholdt onsdag den 22. november. Formandsberetningen og årsregnskabet blev godkendt, og de bestyrelsesmedlemmer som var på valg, blev genvalgt. Efter generalforsamlingen talte Birthe Munck-Fairwood, leder af Tværkulturelt Center, over emnet "Taler Gud dansk? Møder med migranter og deres menigheder i Danmark". Birthe fortalte levende om hvordan kristne migranter beriger dansk kirkeliv og gav mange eksempler på både menigheder og enkeltpersoner der illustrerer dette. 


Bøn af Sergius Bulgakov (th. i billedet)

O Jesus Kristus
vor Herre og Frelser,
Du har lovet at være med os altid.
Du tilbyder alle kristne
at komme til Dig og tage del i Dit hellige legeme og blod.
Men gennem vore synder er vi splittede
og vi har ikke styrke til sammen
at tage del i Din hellige nadver.
Vi bekender denne vor synd 
og vi beder Dig, tilgiv os 
og hjælp os til at tjene genforeningens veje 
i overensstemmelse med Din vilje.
Få vore hjerter til at flamme med ilden af Din Hellige Ånd,
Giv os visdommens og troens ånd, modets og tålmodighedens, ydmyghedens og fasthedens, 
kærlighedens og angergivenhedens ånd,
Gennem den hellige Guds Moders forbøn, 
St Alban og St Sergius's
og alle helgeners forbøn. 

Amen.

Hvad er Alban og Sergijsamfundet?

Samfundet er en gren af Fellowship of St Alban and St Sergius der blev stiftet i England i 1928, grundlæggende inspireret af dialogen mellem præster og lægfolk fra den anglikanske kirke og den russisk-ortodokse kirke. Den danske gren blev stiftet i 1948 af provst Svend Borregaard (1911-1974) og som Samfundets første formand fostrede han også ideen til kirkevandringen. (Se billedet til højre).

I

Skt. Pauls Kirke 2012

Billedet er taget i 2012 efter at hold 2 har forladt kirkerummet. 1. september 2014 tiltrådte forfatter og debattør Kathrine Lilleør som ny sognepræst ved den ellers lukningstruede Sankt Pauls Kirke i Nyboder. Kirkevandringen starter i denne kirke, fordi den er stor nok til at rumme begge hold. Alle er derfor samlet her ved kirkevandringens begyndelse og i Svenska Gustafskyrkan ved dens slutning da denne kirke også kan rumme alle deltagerne.

Udenfor (2010)

Her venter hold 2 på at komme frem til Jerusalemskirken, mens hold 1 er på vej videre til Skt. Alexander Nevsky Kirke.


Jerusalemskirken

Jerusalemskirken tilhører Metodistkirken i Danmark. Metodisterne er kendt for en moderne og livlig musikstil i deres gudstjeneste. Metodistkirken udsprang af en vækkelsesbevægelse i den anglikanske kirke i slutningen af det 18. århundrede. Præsten John Wesley var en af de mest markante ledere i bevægelsen, som efterhånden resulterede i en ny kirkedannelse.


Skt. Alexander Nevsky Kirke


Den russiske ortodokse Skt. Alexander Nevsky Kirke åbner i forbindelse med Kirkevandringen sine døre for os alle sammen. Denne kirke har normalt fejret Festen for Herrens Åbanbarelse (Epifani) lige inden Kirkevandringen, som derfor falder på et for kirken meget travlt tidpunkt af året. I den russiske kirke bruges nemlig den julianske kalender, hvor 25. december ifølge den almindeligt brugte, gregorianske, kalender falder den 7. januar, og epifanifesten, der traditionelt ligger den 6. januar, fejres den 19. januar ifølge den gregorianske kalender. 

Den ortodokse kirke opfatter sig, ligesom den katolske, som værende i ubrudt forbindelse med Kristi kirke som han stiftede den med sine apostle efter sin død og opstandelse samt nedsendelsen af Helligånden. I 1054 skete der et skisma, en kirkesplittelse, der førte til at Østkirken med centrum i Konstantinopel blev adskilt fra Vestkirken med centrum i Rom, og sædvanligvis betegnes Østkirken som Den ortodokse Kirke og Vestkirken som Den katolske Kirke.

Der er kun få stole i kirkerummet, derfor står de fleste gudstjenestedeltagere op. Der er mange levende lys og mange ikoner. Liturgien er en vekslen mellem at præsten beder og koret beder. Koret synger a capella, dvs. uden ledsagelse af musikinstrumenter. Der bruges som regel røgelse i forbindelse med liturgien. 

Skt. Ansgars Kirke


Den katolske kirke er også en af de ældre kristne traditioner. Den har sit hovedsæde i Rom. Sankt Ansgars Kirke er siden 1953 domkirke for Den katolske Kirke i Danmark. Kirkens historie går dog tilbage til 1764, hvor det østrigske gesandtskab fik bygget et kapel, hvor der blev afholdt katolske messer inden for Gesandtskabets rammer. Den nuværende bygning blev påbegyndt i 1840, indviet i 1842, og fra 1849, samme år som Grundloven sikrede religionsfriheden, blev den en sognekirke. 


Skt. Albans Church:

Billedet til højre er fra St Alban's Church ved Gefionspringvandet. Kirken blev bygget som en følge af at den daværende Prins af Wales (senere Edward 7.) giftede sig med den danske prinsesse Alexandra, ligesom Sankt Alexander Nevskys Kirke blev bygget fordi hendes søster Dagmar få år senere i 1866 giftede sig med den russiske tronfølger Alexander.

Den er en del af Den anglikanske Kirke som i forbindelse med Reformationen skilte sig ud fra Den katolske Kirke i England i lighed med at Den evangelisk-lutherske Kirke skilte sig ud fra Den katolske Kirke i Danmark ved Reformationen i 1536.Svenska Gustavskyrkan

Efter afslutningen af Kirkevandringen i Svenska Gustafskyrkan serveres der kaffe og traditionelle svenske kanelbullar. Svenska Gustafskyrkan er en sømands- og udlandsmenighed under Den svenske Kirke, der ligesom Den danske Folkekirke er luthersk.