Alban- og Sergijsamfundet
Billede fra Alban- og Sergijsamfundets største årlige arrangement,Den økumeniske Kirkevandring i København, her fra 2017, efter afslutningen i Svenska Gustafskyrken.
Den københavnske økumeniske kirkevandring

Næste kirkevandring: Torsdag den 17. januar 2019.

Vi begynder traditionen tro kl. 18.30 i Skt. Pauls Kirke.

Det bliver nr. 65 i den historiske række! 

NB! - Datoen er ændret fra den tidligere meddelte dato,  den 24. januar, til ovennævnte dato, den 17. januar.

Kirkevandringen dette år fandt sted  den 25. januar     

Bedeugens tema i år var: " Herre, din højre hånd er mægtig i styrke". Ordet er fra 2. Mosebog kap. 15, v. 6. 

Kirkevandringen 2018 samlede som så ofte før omkring 800 deltagere, der i grupper på et par hundrede ad gangen vandrede fra kirke til kirke i gaderne i Frederiksstaden. En del kom fra menigheder i Københavns forstæder. Nogle deltog for første gang og var begejstrede. Traditionen tro sluttede vandringen i Svenska Gustafskyrkan, hvor der var en kort gudstjeneste med prædiken, i år ved biskop Martin Lind fra Sverige. I prædikenen blev der trukket linjer til store økumeniske personligheder som Dietrich Bonhoeffer og Desmond Tutu. Deres eksempel har vist, hvordan den kristne tro, når den leves ud i sin konsekvens, overskrider vore kirkeskel og viser, at det at være kirke er at være til for andre, ligesom Kristus gav sit liv for at frelse verden. Efter tjenesten i kirken inviterede den svenske menighed som sædvanlig til svensk kirkekaffe med "kanelbullar"  i Sverigessalen .Medlemsmødet Mandag den 3. september

Tid:   Kl. 19.30

 Sted: Betlehemskirkens menighedslokale 

Tømrergade 9, stuen, 2200 København N

Foredrag ved

Peter Ruge

(præst og kursusleder)

”Hjertets opmærksomhed som forankring  af en nutidig kristen spiritualitet”

Peter Ruge, der arbejder som præst og kursusleder på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, fortalte om arbejdet med at  lægge nogle brikker til en autentisk og  nutidig kristen spiritualitet, hvor krop og  Ånd lader sig forbinde, og hvor tro og  videnskab er på talefod. Dette arbejde trækker bredt på den kristne fordybelses tradition i folkekirken og andre kirke samfund, men ser også på hvordan  erfaringer fra den østlige menneske forståelse i dag ”oversættes” i Vesten.

Foredraget blev fulgt op af et praktisk forsøg på opmærksomhed på hjertet i kroppen og af spørgsmål og en fælles samtale om emnet, der er aktuelt, især for medlemmer af Folkekirken, hvor spiritualitet ikke hører til det nødvendige pensum i præsteuddannelsen. 

Hvad er Kirkevandringen?

Alban- og Sergijsamfundet arrangerer hvert år i januar måned en økumenisk kirkevandring i Frederiksstaden i København. Denne kirkevandring foregår torsdag aften i Bedeugen for Kirkens Enhed, der omfatter dagene 18.-25. januar - om nødvendigt begyndende aftenen før den 18. Et udvalg bestående af præster fra de deltagende kirker står for den liturgiske  tilrettelæggelse. 

Til og med 2015 har vandringen startet i Skt. Pauls Kirke og fulgt ruten: Jerusalemskirken, Skt. Alexander Nevskij kirke, Skt. Ansgar kirke, Skt. Albans Church og som sidste station Svenska Gustafskyrkan. Hele vandringen er en lang gudstjeneste med indslag fra de forskellige kirkers liturgiske skatte. 

Det store antal deltagere har betydet at nogle ikke har kunnet komme ind i de mindre kirker. Fra 2016 har vi organiseret det lidt anderledes for at undgå at nogen går forgæves.

Begyndelsen på kirkevandringen foregår i Skt. Pauls Kirke, hvor alle deltagere samles. I forbindelse med uddelingen af programmer bliver deltagerne fordelt på fire hold efter farven på programhæftet. De fire hold følger lidt forskellige ruter. Hvert hold vil have en korsbærer som vil vise vejen. Alle når til sidst frem til Svenska Gustafskyrkan, hvor kirkevandringens prædiken afholdes med en specielt indbudt prædikant.


Samfundets årsmøde


Alban og Sergijsamfundets næste årsmøde afholdes  onsdag den 21. november 2018 kl. 19.30

Mødet afholdes i Ansgarsalen, Bredgade 69 A, København K.

Efter det ordinære møde, hvortil dagsordenen snart vil foreligge, er der foredrag ved Samuel Rubenson, professor i kirkehistorie i Lund, med titlen

”Ørkenfædrenes Tankesprog”

Foredraget tager udgangspunkt i et igangværende projekt med at oversætte ørkenfædrenes skrifter til moderne svensk.


Årsmødet i 2017 blev afholdt onsdag den 22. november. Formandsberetningen og årsregnskabet blev godkendt, og de bestyrelsesmedlemmer som var på valg, blev genvalgt. Efter generalforsamlingen talte Birthe Munck-Fairwood, leder af Tværkulturelt Center, over emnet "Taler Gud dansk? Møder med migranter og deres menigheder i Danmark". Birthe fortalte levende om hvordan kristne migranter beriger dansk kirkeliv og gav mange eksempler på både menigheder og enkeltpersoner der illustrerer dette. 


Bøn af Sergius Bulgakov (th. i billedet)

O Jesus Kristus
vor Herre og Frelser,
Du har lovet at være med os altid.
Du tilbyder alle kristne
at komme til Dig og tage del i Dit hellige legeme og blod.
Men gennem vore synder er vi splittede
og vi har ikke styrke til sammen
at tage del i Din hellige nadver.
Vi bekender denne vor synd 
og vi beder Dig, tilgiv os 
og hjælp os til at tjene genforeningens veje 
i overensstemmelse med Din vilje.
Få vore hjerter til at flamme med ilden af Din Hellige Ånd,
Giv os visdommens og troens ånd, modets og tålmodighedens, ydmyghedens og fasthedens, 
kærlighedens og angergivenhedens ånd,
Gennem den hellige Guds Moders forbøn, 
St Alban og St Sergius's
og alle helgeners forbøn. 

Amen.

Hvad er Alban og Sergijsamfundet?

Samfundet er en gren af Fellowship of St Alban and St Sergius der blev stiftet i England i 1928, grundlæggende inspireret af dialogen mellem præster og lægfolk fra den anglikanske kirke og den russisk-ortodokse kirke. Den danske gren blev stiftet i 1948 af provst Svend Borregaard (1911-1974) og som Samfundets første formand fostrede han også ideen til kirkevandringen. (Se billedet til højre).

I

Skt. Pauls Kirke 2012

Billedet er taget i 2012 efter at hold 2 har forladt kirkerummet. 1. september 2014 tiltrådte forfatter og debattør Kathrine Lilleør som ny sognepræst ved den ellers lukningstruede Sankt Pauls Kirke i Nyboder. Kirkevandringen starter i denne kirke, fordi den er stor nok til at rumme begge hold. Alle er derfor samlet her ved kirkevandringens begyndelse og i Svenska Gustafskyrkan ved dens slutning da denne kirke også kan rumme alle deltagerne.

Udenfor (2010)

Her venter hold 2 på at komme frem til Jerusalemskirken, mens hold 1 er på vej videre til Skt. Alexander Nevsky Kirke.


Jerusalemskirken

Jerusalemskirken tilhører Metodistkirken i Danmark. Metodisterne er kendt for en moderne og livlig musikstil i deres gudstjeneste. Metodistkirken udsprang af en vækkelsesbevægelse i den anglikanske kirke i slutningen af det 18. århundrede. Præsten John Wesley var en af de mest markante ledere i bevægelsen, som efterhånden resulterede i en ny kirkedannelse.


Skt. Alexander Nevsky Kirke


Den russiske ortodokse Skt. Alexander Nevsky Kirke åbner i forbindelse med Kirkevandringen sine døre for os alle sammen. Denne kirke har normalt fejret Festen for Herrens Åbanbarelse (Epifani) lige inden Kirkevandringen, som derfor falder på et for kirken meget travlt tidpunkt af året. I den russiske kirke bruges nemlig den julianske kalender, hvor 25. december ifølge den almindeligt brugte, gregorianske, kalender falder den 7. januar, og epifanifesten, der traditionelt ligger den 6. januar, fejres den 19. januar ifølge den gregorianske kalender. 

Den ortodokse kirke opfatter sig, ligesom den katolske, som værende i ubrudt forbindelse med Kristi kirke som han stiftede den med sine apostle efter sin død og opstandelse samt nedsendelsen af Helligånden. I 1054 skete der et skisma, en kirkesplittelse, der førte til at Østkirken med centrum i Konstantinopel blev adskilt fra Vestkirken med centrum i Rom, og sædvanligvis betegnes Østkirken som Den ortodokse Kirke og Vestkirken som Den katolske Kirke.

Der er kun få stole i kirkerummet, derfor står de fleste gudstjenestedeltagere op. Der er mange levende lys og mange ikoner. Liturgien er en vekslen mellem at præsten beder og koret beder. Koret synger a capella, dvs. uden ledsagelse af musikinstrumenter. Der bruges som regel røgelse i forbindelse med liturgien. 

Skt. Ansgars Kirke


Den katolske kirke er også en af de ældre kristne traditioner. Den har sit hovedsæde i Rom. Sankt Ansgars Kirke er siden 1953 domkirke for Den katolske Kirke i Danmark. Kirkens historie går dog tilbage til 1764, hvor det østrigske gesandtskab fik bygget et kapel, hvor der blev afholdt katolske messer inden for Gesandtskabets rammer. Den nuværende bygning blev påbegyndt i 1840, indviet i 1842, og fra 1849, samme år som Grundloven sikrede religionsfriheden, blev den en sognekirke. 


Skt. Albans Church:

Billedet til højre er fra St Alban's Church ved Gefionspringvandet. Kirken blev bygget som en følge af at den daværende Prins af Wales (senere Edward 7.) giftede sig med den danske prinsesse Alexandra, ligesom Sankt Alexander Nevskys Kirke blev bygget fordi hendes søster Dagmar få år senere i 1866 giftede sig med den russiske tronfølger Alexander.

Den er en del af Den anglikanske Kirke som i forbindelse med Reformationen skilte sig ud fra Den katolske Kirke i England i lighed med at Den evangelisk-lutherske Kirke skilte sig ud fra Den katolske Kirke i Danmark ved Reformationen i 1536.Svenska Gustavskyrkan

Efter afslutningen af Kirkevandringen i Svenska Gustafskyrkan serveres der kaffe og traditionelle svenske kanelbullar. Svenska Gustafskyrkan er en sømands- og udlandsmenighed under Den svenske Kirke, der ligesom Den danske Folkekirke er luthersk.